Bitkub Academy PunkKub AMA Live Session Airdrop

Bitkub Academy PunkKub AMA Live Session Airdrop

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม PunkKub AMA Live Session Airdrop1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 - 20:00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของ Non-Fungible Tokens (NFTs) แก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึงโปรเจกต์ PunkKub และประโยชน์การใช้งานของ PunkKub NFT โดยเพจ Facebook : Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Session Airdrop สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับของรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับของรางวัลจำนวนจะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิและสามารถกำหนดจำนวนรางวัล NFT PunkKub ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล*3. เพื่อการทำธุรกรรมแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub NEXT ชื่อ-นามสกุล ส่งมอบ Wallet Address เพื่อจัดส่งรางวัล และ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ของผู้ชนะ ที่ถูกใช้บน Bitkub NEXT โดยการเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Session Airdrop ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัลหนึ่งท่านจะถูกเลือกสำหรับคำถามหนึ่งข้อ จากคำถามทั้งหมด 10 ข้อ บนช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy5. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชี Bitkub NEXT และผ่านการยืนยันตัวตนผ่านอีเมลก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชี Bitkub NEXT ที่ผ่านการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล ก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป6. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล แต่ละรายจะต้องตอบคำถาม 10 คำถาม ของผู้ดำเนินรายการได้ถูกที่สุดและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหากาารสอนในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy7. Bitkub Academy จะแจกรางวัล NFT PunkKub จำนวนทั้งหมด 10 รายการแก่ผู้เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับรางวัล8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น

10. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Session Airdrop จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub NEXT ฯลฯ) ซึ่งจะถูกระบุในรายการ AMA Live Session Airdrop ซึ่งจะต้องตอบกลับ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม AMA Live Session Airdrop12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่าย​ NFT PunkKub เข้ากระเป๋า Bitkub NEXT โดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน Bitkub NEXT ของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม AMA Live Session Airdrop คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบรางวัล NFT โดยกิจกรรม AMA Live Session Airdrop ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Trading

บทความล่าสุด