Bitkub Academy KNS AMA Live Session Airdrop

Bitkub Academy KNS AMA Live Session Airdrop

เงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรม KNS AMA Live Session Airdrop1. กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 19:00 - 21:00 น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบความรู้ด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ชม พร้อมให้เข้าใจถึง KUB Name Service โดยเพจ Facebook : Bitkub และ Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล จะต้องตอบคำถามอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วที่สุด​ โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ2. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการ AMA Live Session สามารถเข้าร่วมด้วยการให้คำตอบที่รวดเร็วที่สุด และถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามในรายการเพื่อมีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลผ่านทั้งช่องทางเพจ Facebook Bitkub และ Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัลจำนวน 100 Bitkub Coin (KUB), หมอนตุ๊กตากาว Dice Kingdom และ NFT Bitkub ICON จะต้องเข้าเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

*ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และโดยไม่กระทบต่อสิทธิของฝ่ายใด ๆ บริษัทจะมีสิทธิ์และสามารถกำหนดจำนวนเหรียญรางวัล KUB ที่จะทำการแจกให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเหรียญ และกำหนดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์รับเหรียญรางวัล*3. เพื่อทำการแจกจ่ายของรางวัลแก่ผู้ชนะ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด มหาชน และ บิทคับ ออนไลน์ จำกัด มหาชน มีความจำเป็นต้องประสานงานและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ซึ่งรวมถึง เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub Exchange ชื่อ-นามสกุล ส่งมอบที่อยู่เพื่อจัดส่งรางวัล และ UID ของผู้ชนะ หรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ถูกใช้บนกระดานเทรด Bitkub Exchange โดยการเข้าร่วมกิจกรรม KNS AMA Live Session Airdrop ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมในการนำ เข้าถึง และใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกิจกรรม 4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับของรางวัลหนึ่งท่านจะถูกเลือกสำหรับคำถามหนึ่งข้อ จากคำถามทั้งหมด 20 ข้อ บนช่องทาง Facebook : Bitkub และ Bitkub Academy และช่อง Youtube : Bitkub Academy โดยหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการแจกรางวัลเพิ่มเติมจาก 40 Bitkub Coin (KUB) เป็น 60 Bitkub Coin (KUB) ถ้วน5. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชีกับ Bitkub และผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ขึ้นไป ก่อนวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) หากไม่มีบัญชี Bitkub ที่ผ่านการยืนยันตัวตนในระดับที่ 1 (KYC 1) ก่อนวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 23:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลจากกิจกรรม โดยจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับถัดไป6. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล แต่ละรายจะต้องตอบคำถาม 20 คำถาม ของผู้ดำเนินรายการได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด โดยคำถามจะอิงจากเนื้อหาการสอนในรายการ ซึ่งถูกถ่ายทอดบนทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube ของ Bitkub Academy7. Bitkub Academy จะแจกของรางวัลเป็นเหรียญ KUB จำนวน 100 เหรียญ ตุ๊กตากระป๋องกาวจำนวน 5 ชิ้น และ NFT Bitkub ICON 200 ชิ้น แก่ผู้เข้าเงื่อนไขมีสิทธิ์รับรางวัล โดยเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ทั้งหมด 100 เหรียญ จะถูกแจกจ่ายสำหรับผู้ชมที่ตอบคำถามถูกเป็นจำนวน 40 เหรียญ และสามารถมีการแจกเพิ่มเติมสำหรับผู้รับชมที่ยังไม่ได้รับรางวัลถึง 60 เหรียญ หากเข้าเงื่อนไขที่กำหนดในกิจกรรม8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลง และยอมรับเงื่อนไขว่า Bitkub Academy สงวนสิทธิในการมีอำนาจการเลือกผู้ที่ต้องถูกต้อง และเหมาะสมที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ 1 รางวัลเท่านั้น10. ของรางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ชนะที่ตอบถูกต้องและเข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันทำการหลังกิจกรรมจบลง แต่ในสถานการณ์ที่เกิดความล่าช้า หรือความขัดข้องใด ๆ ทาง Bitkub Academy จะติดต่อผู้ชนะโดยตรงผ่านช่องทางเมสเสจ Facebook พร้อมแจ้งเรื่องความล่าช้า และวันที่แจกแจงใหม่11. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลที่ได้รับการยืนยัน และประกาศในรายการ AMA Live Session Airdrop จะต้องติดต่อและส่งข้อความเข้ามายังช่องทางเมสเสจ Facebook : Bitkub Academy พร้อมส่งรายละเอียดข้อมูล (เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมลที่ใช้สมัครบัญชี Bitkub Exchange ฯลฯ ซึ่งจะถูกระบุในรายการ KNS AMA Live Session Airdrop ซึ่งจะต้องตอบกลับ Bitkub Academy ภายใน 2 วัน และหากไม่ได้รับการตอบรับ หรือติดต่อมาภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม KNS AMA Live Session Airdrop12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า13. ของรางวัลที่ได้นั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่าตอบแทน ของของรางวัล หากเกิดความเสียหาย ของของรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลไปแล้ว หรือ ความเสียหายหรือสูญหายระหว่างการแจกจ่ายเหรียญ KUB เข้ากระเป๋าโดยผ่านระบบ Blockchain หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานกระดานเทรดของลูกค้า หากแต่ว่าเกิดจากความผิดพลาด16.การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ17. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจและยอมรับว่ากิจกรรม KNS AMA Live Session Airdrop คือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการตอบคำถามเชิงมอบความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนที่ถูกมอบโดยบริษัทฯ ผ่านทั้งช่องทาง Facebook และ Youtube : Bitkub Academy ที่มอบรางวัลเหรียญแก่ลูกค้าในมูลค่าไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาท) โดยกิจกรรม KNS AMA Live Session Airdrop ไม่ใช่กิจกรรมชิงโชค หรือกิจกรรมอย่างใดที่ส่งเสริมด้านการเสี่ยงโชค หรือกิจกรรทที่อาจะก่อให้เกิดหารสูญเสียทรัพย์สินและ/หรือผลประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่มีการต่อรอง เกี่ยวกับการพนัน หรือการพนันขันต่อทรัพย์สินอื่นใดเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องด้วยการพึ่งโชคเพื่อรับเงินรางวัลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ และรับทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ฯ

Trading

บทความล่าสุด